1. מדיניות הפרטיות​​​​​​​

 • הדרום קונטיינר טרמינל בע"מ ("החברה") מחויבת להגנה על פרטיות הגולשים באתר זה ("האתר") בהתאם לדין הישראלי.
 • תנאי השימוש באתר, אשר יפורטו להלן ("תנאי השימוש באתר" או "תנאי השימוש") מהווים את הבסיס לדרך בה אנחנו קולטים, מפרסמים, משתפים ומעבדים נתונים, המוצגים ביוזמתנו ו/או ביוזמת משתמשי האתר.
 • החברה רשאית לעשות שימוש במידע אותו מספק המשתמש במסגרת שימושו באתר, בכפוף לדין. החברה אינה אוספת באופן יזום מידע על המשתמשים באתר, אך יתכן שמידע השייך למשתמשים באתר או הקשור אליהם, נאסף באמצעות "עוגיות" (cookies).
 • הסבר לגבי מדיניות ה"עוגיות" של החברה, ניתן למצוא בנספח לתנאי השירות, בהמשך דף זה.
 • כל האמור במסמך זה בלשון זכר – מכוון לכלל המגדרים ולהיפך. במידה ויש לכם שאלות בנושא מדיניות החברה בענין הגנת הפרטיות ותנאי השימוש, אנא צרו עמנו קשר בכתובת: HCTservice@hadct.co.il.

2. תנאי מקדים לשימוש באתר​​​​​​​​​​​​​​

 • כל המשתמש באתר מתבקש לקרוא בעיון, מיד עם כניסתו הראשונית לאתר, את כל תנאי השימוש באתר, שכן תנאי השימוש באתר, חלים על כל שימוש בו, ולכל מטרה שהיא.
 • בעצם המשך הגלישה באתר, הנך מאשר ומסכים לכל תנאי השימוש באתר, ומתחייב למלא את כל התנאים החלים על השימוש באתר. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו, אינך מורשה לעשות שימוש באתר.
 • "שימוש באתר" פירושו – כל עיון בתוכן הכלול באתר, כל רישום, הקלדה, ציטוט, הורדה, העתקה, צילום, שיתוף, וכל פעולה אחרת שהינה אפשרית מבחינה טכנית כתוצאה מקיומו של אתר זה במערכת האינטרנט.
 • "משתמש"  פירושו: כל מי שעושה שימוש באתר.

3. הגישה לאתר​​​​​​​

 • הגישה לאתר הינה חופשית ואינה כרוכה בתשלום. יחד עם זאת, אין החברה יכולה להבטיח את זמינות האתר באופן תמידי, או ללא הפרעות מעת לעת.
 • הכניסה לאתר מותרת על בסיס זמני בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחסום, לבטל, או לשנות בכל דרך אחרת את אפשרות הכניסה לאתר והשימוש באתר, או בכל חלק ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, וללא הודעה מראש. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש במקרה של שינוי כאמור, בין אם מדובר בשינוי זמני, ובין בקבוע.
 • המשתמש בלבד אחראי לדאוג לעמידה בדרישות הטכניות לשם הכניסה לאתר ולשימוש בו. כמו כן המשתמש בלבד אחראי לכך שהשימוש באתר יעשה תוך הקפדה מלאה על תנאי השימוש, ורק עליו מוטלת האחריות לוודא  כי כל העושה שימוש באתר מטעמו, מודע לתנאי השימוש ומקיים אותם במלואם.​​​​​​​​​​​​​​

4. זכויות קנין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני, באתר ובכל התוכן הכתוב, המוקלט והמוצג בתמונות, סרטונים, או באופן אחר באתר, הן רכושה של החברה, ומוגנות ברחבי העולם כולו.
 • למעט אם מצוין במפורש אחרת לגבי פריט מסוים, אין לשום אדם רשות לעשות שימוש כלשהו בתוכן זה, או בכל חלק ממנו, אלא כמוגדר בתנאי השימוש.
 • אין להעתיק העתקה מלאה או חלקית, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר נתונים כלשהו, לרבות האמצעים מגנטיים, על גבי נייר, או באופן אחר כלשהו, אין לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן התוכן המוצג באתר זה לרבות כל נספחיו, ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי כל זכויות היוצרים, המבצעים, זכויות במצגות, סרטונים, תמונות, טקסטים, מאמרים, הקלטות, וידיאו, שמע, זכויות פרסום, שיווק, הפצה, שידור, העמדה לרשות הציבור, זכויות ליצירה נגזרת, השכרה, השאלה, זכויות ביצוע פומבי, זכויות סינמטוגרפיות, זכויות מכניות, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, וכל זכות אחרת מתחום הקנין הרוחני, הינן כולן שייכות לחברה ו/או מי מטעמה, ואין לעשות בהן שימוש כלשהו, אלא כאמור בתנאי השימוש באתר.
 • המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בתוכן האתר, ככל שהדין הישראלי מתיר זאת.​​​​​​​

5. חשבון משתמש וסיסמא

 • בשלב זה, השימוש באתר אינו דורש הזדהות אישית, אולם אם אתה מקבל קוד משתמש לטובת השימוש באתר, סיסמא, או כל מידע אחר שהינו חלק ממערכת האבטחה של האתר, עליך לשמור מידע זה בסודיות. קוד המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם מותרים להעברה. אין לגלות מידע זה לאחר. אם אתה חושד שמידע זה עבר בדרך כלשהי לאחר, עליך לדווח על כך לחברה, באופן מידי בכתובת הדוא"ל הנ"ל.
 • החברה שומרת על זכותה לבטל ולמחוק כל קוד, שם משתמש וסיסמא, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

​​​​​​​6. שימוש אסור

 • כל שימוש שיעשה באתר, יעשה במסגרת הדין, ועל המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית שלא לנצל את האתר למטרות שאינן חוקיות, או העומדות בניגוד לדין.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להעלות לאתר תוכן שהינו בעל אופי שעלול לפגוע בזולת, מביע רעיונות גזעניים, מאיים, אלים או מעודד ביצוע עבירה, בלתי מוסרי, מעליב, מטריד, פוגע בצנעת הפרט, או המפר זכות של מאן דהוא.
 • שים לב כי אתה תהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרם לחברה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת הוראה מהוראות תנאי השימוש. אחריותך זו תתבטא בין היתר, בחובה שתוטל עליך לשפות ולפצות את כל מי שיינזק כתוצאה מהפרתך את תנאי השימוש באתר, והחברה שומרת על זכותה לכל תרופה וסעד העומדים לרשותה במקרה כזה, מכח כל דין.
 • המשתמש לא יעשה כל פעולה במטרה להתחבר באופן בלתי חוקי לאתר, ולא ינסה לחדור לשרת או לרשת, למערכת המחשוב או לבסיס הנתונים, שבאמצעותם מופעל האתר. החברה תדווח לרשויות אכיפת החוק הרלוונטים על כל חשד להפרה של חובה זו, ובין היתר תמסור לרשויות המוסמכות את כל פרטי המשתמש החשוד בהפרה כזו.
 • המידע המסופק באתר, וכל התוכן של האתר, אינו מיועד לשימוש בתחומה של מדינה אשר השימוש במידע זה עלול להחשב כהפרת חוקיה של אותה מדינה, או ששימוש כזה כפוף במדינה האמורה, לתנאים כלשהם השונים מתנאי השימוש באתר, ולפיכך - אין לעשות שימוש באתר בתחומי מדינות כנ"ל.​​​​​​​

7. המידע המוצג באתר

 • באתר מוצג מידע מסוגים שונים, אשר מועבר ממקורות פומביים שונים של צדדים שלישיים, כגון רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה (רספ"ן), חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י) ועוד.
 • מידע זה מוצג באתר כפי שהוא מפורסם ע"י אותם צדדים שלישיים האמונים על פרסומו, ולחברה אין ולא תהא כל אחריות לגבי תוכנו של מידע זה, מהימנותו, מידת הדיוק שבו, עדכניותו, או רמת השלמות שלו. אין לראות במידע כזה משום המלצה, הבעת דעה, תמיכה, מתן חסות, או הבעת עמדה כלשהי מטעם החברה, בקשר למידע זה.
 • במידה וקיימת סתירה אואי התאמה בין חומר המתפרסם באתר מטעם צדדים שלישיים, לרבות הרשויות השונות, לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של אותם צדדים שלישיים, יגברו הפרסומים הרשמיים של אותן רשויות/צדדים שלישיים על כל פרסום אחר.
 • אין לראות בשום פרט הכלול באתר, חוות דעת מקצועית או המלצה לפעולה כזו או אחרת, אלא אם נאמר באופן מפורש כי האמור הינו חוות דעתה המקצועית של החברה, או שהחברה ממליצה כך או אחרת.
 • אין לראות בשום פרט הכלול באתר, משום הצעת החברה ו/או מי מטעמה להתקשרות בחוזה מחייב מסוג כלשהו.
 • מודעות הדרושים באתר כוללות מידע כללי בלבד, בדבר המשרות המוצעות בחברה מעת לעת. אין במידע זה כדי להוות הצעה לשם כריתת חוזה, וכל תהליכי המיון, הגיוס וההשמה של כח אדם בחברה, ייעשה עפ"י מדיניות החברה כפי שתקבע החברה מעת לעת.

8. קישורים לאתרים חיצוניים

​​​​​​​האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים השייכים לצדדי ג' שונים, המובאים כמידע לציבור המשתמשים, כחלק מהשירות של החברה. לחברה אין ולא תהא שום יכולת שליטה ובקרה על תוכנם של אתרים אלה. מהרגע שאתה מפעיל את הקישור האמור, אתה עוזב את האתר וממשיך גלישה באתרים אליהם מוביל הקישור. לחברה לא תהא אחריות כלשהי לגבי התוכן והחומרים הכלולים באותם אתרי צד ג' אשר אליהם מפנים הקישורים.

9. פטור מאחריות

 • המשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף שעלול להגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר.
 • החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר לאתר, לשירות או כל הנובע מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, בפיצוי כלשהו, לרבות פיצוי בגין אבדן הכנסה, נזק ממוני אחר, או נזק שאינו ממוני מכל סוג שהוא, ואשר נגרם כתוצאה מהשימוש בשירות, או מהעדר הזמינות של השירות לתקופה מסוימת, או בלתי מסוימת, מחיקה, העלמות, או שינוי כלשהו אחר בנתונים ובמידע המוצג באתר מעת לעת.

​​​​​​​10. שינויים ועדכונים לתנאי השימוש

 • החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא הצורך בהודעה על כך. המשתמשים מתבקשים לעיין בתנאי השימוש באתר מעת לעת, על מנת לוודא שהם עומדים בכל תנאי השימוש העדכניים. יחד עם זאת, תשומת לב המשתמש מופנית לכך שכל אחד מהתכנים באתר עלול להיות בלתי מעודכן בכל זמן נתון, והחברה אינה מחויבת לעדכן אותו ואף אינה מתחייבת שהאתר, או כל תוכן בו, יהיו חופשיים מטעויות או השמטות.
 • העדכון האחרון בוצע ביום 19/9/2023.

​​​​​​​11.החוק החל

 • האתר ותוכנו, לרבות תנאי השימוש, כפופים לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתפרשו בהתאם לדין הישראלי. המשתמש מאשר ומתחייב לקבל את סמכות השיפוט של בתי המשפט במדינת ישראל בלבד, בכל הקשור לאתר.
 • במידה והוראה כלשהי בתנאי השימוש, תימצא ע"י בית משפט מוסמך, כאינה תואמת את דרישות הדין, ולפיכך תבוטל, או שלא תהיה ניתנת לאכיפה, תופרד הוראה זו מיתר הוראות תנאי השימוש, וכל יתר התנאים יהיו תקפים ומחייבים.

נספח - מדיניות "עוגיות"

 1. אתר אינטרנט זה הוא בבעלותה של חברת הדרום קונטיינר טרמינל בע"מ (להלן: "החברה") ומופעל על ידה.
 2. מהן "עוגיות" (Cookies)?
 • עוגיות (Cookies) מייתרות את הטרחה להזין מחדש נתונים מסוימים באתר, עוזרות לספק תוכן המותאם לך באופן אישי, ומסייעות לדעת אלו מהדפים באתר הם הפופולריים ביותר.
 • "עוגיה" היא למעשה קובץ ששרת האינטרנט שלנו, ו/או שרת האינטרנט של מי מספקי השירותים ו/או שותפים אחרים שלנו עשויים לשלוח למחשב שלך עם כניסתך לאחד מהאתרים שלנו. לאחר מכן קובץ זה מאוחסן במחשב שלך.
 1. אילו סוגי מידע אישי נאסף באמצעות שימוש ב’עוגיות’?
 • קבצי עוגיות עשויים להשיג מידע המזהה את המחשב או הדפדפן שלך, כולל מזהה מכשיר (device ID) כתובת ה-IP שלך ו/או מזהה מודעה (Ad ID) כמו גם מידע הקשור להיסטוריית הגלישה שלך.
 • המידע שאנו מקבלים באמצעות השימוש בעוגיות, עשוי להיות משולב בנתונים אישיים אחרים הקשורים אליך.
 1. באילו סוגי עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות, אנו משתמשים ולאילו מטרות?

האתר שלנו עשוי להשתמש בסוגים הבאים של עוגיות וטכנולוגיות מעקב, למטרות הבאות:

 • עוגיות חיוניות/הכרחיות: עוגיות חיוניות נחוצות לתפקוד של אתר האינטרנט ולא ניתן לכבות אותן במערכות שלנו. עוגיות אלה מופעלות בדרך כלל, אך ורק בתגובה לפעולות שבוצעו על ידך, ואשר מסתכמות בבקשה לשירותים, כגון הגדרת העדפות הפרטיות שלך, התחברות, או מילוי טפסים. את/ה יכול/ה להגדיר את הדפדפן שלך כך שיחסום או יתריע מפני עוגיות אלה, אך חסימת עוגיות אלה תמנע מהאתר לפעול. עוגיות אלה בדרך כלל אינן מאחסנות מידע אישי.
 • עוגיות פונקציונליות: עוגיות פונקציונליות מאפשרות לאתר האינטרנט שלנו לספק פונקציונליות והתאמה אישית משופרות.
  ​​​​​​​ייתכן שהן יוגדרו על ידינו או על ידי ספקי שירותים אחרים, שאת השירותים שלהם הוספנו לדפים שלנו. אם את/ה דוחה את העוגיות הללו, ייתכן שחלק מהשירותים הללו או כולם, לא יפעלו כראוי.
 • עוגיות ביצוע: עוגיות ביצוע מאפשרות לנו לספור ביקורים, ואת המקורות לתנועת גולשים, כדי שנוכל למדוד ולשפר את ביצועי האתר שלנו. עוגיות אלה עוזרות לנו להבין את אופן השימוש באתר שלנו, כגון איך אנשים מנווטים באתר. המידע שנאסף בעוגיות אלה מקובץ יחד, ואינו מקושר אליך באופן אישי. ביטול הסכמה לעוגיות אלה תמנע מאיתנו לדעת מתי ביקרת באתר שלנו, ותמנע מאיתנו לעקוב אחר ביצועי האתר. במקרים מסוימים, ייתכן שעוגיות אלה יישלחו לספקי השירותים שלנו, כדי לעזור לנו לנהל ניתוחים אנליטיים אלה.
 1. כיצד האתר שלנו מגיב לאיתות "אל תעקוב" בדפדפן האינטרנט?

דפדפני אינטרנט מסוימים ותוכניות אחרות, עשויים לשמש כדי לאותת על העדפותיך, לגבי האופן – איך, או האם צדדים שלישיים רשאים לאסוף מידע לגבי הפעילויות המקוונות שלך. נכון לעכשיו, אין אנו מגיבים לאותות כאמור.

 1. אילו אפשרויות עומדות בפניך בנוגע להצגת פרסומות ממוקדות באתרים של צד שלישי?
 • רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים לך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי להודיע לך מתי קיבלת עוגיה, כך שתוכל/י לבחור האם לקבל את העוגיות, או לסרב באופן אוטומטי לכל העוגיות. תשומת ליבך שיש בכך כדי להשפיע על הפונקציונליות של חלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו. אם הסכמת בעבר לעוגיות תוכל/י להשתמש באותן הגדרות דפדפן כדי לדחות עוגיות כאמור, במקרה של שינוי דעתך.
 • בנוסף, חלק מהאתר שלנו עשוי להשתמש בכלים לניתוח אנליטיים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנהל עוגיות ביצועים בשמנו. בין הכלים המסוימים שאנו עשויים להשתמש בהם ניתן למנות למשל את אדובי אנליטיקס (Adobe Analytics) ואת גוגל אנליטיקס (Google Analytics) כמתואר להלן: גוגל אנליטיקס (Google Analytics) –  אתר האינטרנט שלנו עשוי להשתמש במאפייני תצוגת פרסום (Advertising Display Features) מסוימים של גוגל אנליטיקס האוספים מידע באמצעות עוגיות, כולל שיווק מחדש עם דיווח לגבי דמוגרפיה ותחומי עניין (Demographics and Interests) של גוגל אנליטיקס. אם ברצונך לבטל את הסכמתך לשימוש בנתונים שלך על ידי עוגיות אלה, אנא השתמש/י בכלי הביטול (opt-out) של גוגל.

 

כל הזכויות שמורות ל-הדרום קונטיינר טרמינל בע"מ © תשפ"ג- 2023